Caravan & Camper Center Privacy statement

Caravan & Camper Center, gevestigd aan Pannenweg 132, 6031RK Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Caravan Camper Center/Rentac
Pannenweg 132
6031RK Nederweert
info@campercaravancenter.nl
+31(0)495820280

Jurgen Janssens is de Functionaris Gegevensbescherming van Caravan & Camper Center, hij is te bereiken via info@campercaravancenter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Caravan & Camper Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam/ geslacht (aanspreektitel)
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer/gsm-nummer
Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Caravan & Camper Center verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Bankgegevens
Kentekennummers en bijbehorende typeplaatjes/chassisnummers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Caravan & Camper Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren
– De gegevens hebben een gerechtvaardigd belang

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Periode van bewaren van persoonsgegevens:
– Algemene persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig. Persoonsgegevens zijn gekoppeld aan kentekennummers en chassisnummers. De bewaartermijn is in beginsel in ieder geval de periode die geldt als garantieperiode en voor de periode dat de woonwagen bij ons in onderhoud is.
Voor de nieuwsbrief kunt u zich altijd afmelden.
– Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens worden bewaard voor de periode dat ze van toepassing zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Caravan & Caravan Center deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Daarnaast verstrekt Caravan & Camper Center uw persoonsgegevens aan andere derden. Derden in dezen waarmee uw gegevens in voorkomend geval gedeeld kunnen worden, zijn:
– RDW (Rijksdienst Wegverkeer)
– Verzekeringsmaatschappijen
– In voorkomend geval en op schriftelijk verzoek: verstrekkers van leningen ed

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Caravan & Camper Center gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Caravan & Camper Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf via info@campercaravancenter.nl

Alle persoonsgegevens, welke op welke wijze dan ook in ons systeem opgeslagen kunnen zijn, zijn slechts dan in te zien door middel van gebruik van een paswoord, welke alleen bekend is bij medewerkers die de gegevens verwerken of door ons gemachtigde derden.

Welke gegevens, welke grondslag waarom(*zie lijst) en hoelang bewaartermijn
Caravan & Camper Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Naam / geslacht (aanspreektitel), *1-3-4-5-6-7-8-10, voor de periode van 2 jaren**
– Adres, *1-3-4-5-6-10, voor de periode van 2 jaren**
– Woonplaats, *1-3-4-5-6-10, voor de periode van 2 jaren**
– Telefoonnummer/GSM nummer(s), *1-5-8, voor de periode van 2 jaren**
– Emailadres, *1-5-6-7-8-10, voor de periode van 2 jaren m.u.v. de nieuwsbrief.
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, *1-4-5, voor de periode van 2 Jaren**
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, * 5, voor de periode van 1 jaar**
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), *5, voor de periode van 2 weken**
– Bankgegevens, *1-3-4-5-6-10, tot betaling is ontvangen en retour termijn verstreken is**
– Kentekennummers en bijbehorende typeplaatjes/chassisnummers, *1-2-3-4-5-6-8-9-10, voor de periode dat ze van toepassing zijn**

*Grondslagen:
1. Gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren
2. Wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken
3. Vitale belangen welke met de verwerking zijn gemoeid
4. Gerechtvaardigde belang bij de verwerking
5. Algemeen belang bij de werking
6. Het afhandelen van uw betaling
7. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
8. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
9. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en garanties
10. Om goederen en diensten bij u af te leveren

** Voor alle bewaarperiodes geldt dat wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld voor Belastingdienst prevaleren.

Overig
– Caravan & Camper Center analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Caravan & Camper Center verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caravan & Camper Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Voortijdige verwijderding uit het systeem kunnen gevolgen hebben voor garantie, onderhoudshistorie en garantieclaims. Caravan Camper Center is niet aansprakelijk voor zulke gevolgen bij verwijdering van persoonsgegevens op eigen verzoek.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@campercaravancenter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Caravan & Camper Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons